Kto jest uprawniony do uzyskania odszkodowania?

Co do zasady, każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, w pracy, w rolnictwie oraz wszędzie tam gdzie istnieje możliwość wypłaty środków z OC sprawcy. Jedynym wyjątkiem jest sprawca. Ustawa dokładnie definiuje grono osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zależy to oczywiście od tego o jakie odszkodowanie się ubiegamy np. jeżeli występujemy o odszkodowanie z tytułu obrażeń ciała , to z zasady ubiega się o nie sam poszkodowany. Wyjątkiem są ciężkie obrażenia ciała, w których potrzebna jest opieka osób trzecich lub nieletni/małoletni.

Jeżeli przedmiotem roszczenia jest wypadek śmiertelny grono osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia jest szerokie. Co do zasady dotyczy rodziny zmarłego.

Kto jest płatnikiem?

Płatnikiem jest towarzystwo ubezpieczeń sprawcy. Oznacza to w praktyce, że występuję się o wypłatę ze środków gromadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie ze środków sprawcy.

Czy sprawca jest informowany o odszkodowaniu?

Nie , nie jest. Sprawca nie jest stroną w postępowaniu odszkodowawczym.

Czy ubieganie się o odszkodowanie może spowodować wznowienie sprawy karnej lub postawienie sprawcy zarzutów?

Nie. Jeżeli odbyło się postępowanie prokuratorskie. Policja sporządziła notatkę, a organy ścigania nie znalazły podstaw do postawienia zarzutów lub zakończyło się postępowanie sądowe.

Należy pamiętać, że wystąpienie z roszczeniem do płatnika nie jest wszczęciem postępowania przeciwko sprawcy.

Mój mąż był sprawcą wypadku, w którym śmierć poniosła moja małoletnia córka, a ja doznałam obrażeń ciała. Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie? I czy mojemu mężowi nic nie grozi?

Oczywiście tak, może się Pani ubiegać o odszkodowanie. Należy jedynie pamiętać o okresach przedawnienia.

Pani mąż nie jest stroną w postępowaniu odszkodowawczym i nie zostanie o nim poinformowany. Pani mężowi nie grozi z tego tytułu żadne niebezpieczeństwo.

Czy zawsze trzeba iść do sądu?

Nie . Istnieje kilka możliwości uzyskania odszkodowania. Co do zasady proces wypłaty odszkodowania wygląda następująco. Po zgłoszeniu roszczenia następuje wypłata kwoty bezspornej. Po jej uzyskaniu istnieje możliwość odwołania się od decyzji o jej wysokości i możliwość uzyskania dodatkowych środków. Można również przyjąć propozycję zawarcia ugody.

Należy jednak pamiętać, że to przed sądem uzyskuje się godziwe odszkodowanie. Bowiem powszechną praktyką TU jest zaniżanie wypłat odszkodowań w postępowaniu przed sądowym.